Փոխադրամիջոցներ
 
Դպրոցական կանոններն ու կանոնակարգերը կը կիրարկուին նաեւ այն աշակերտներուն վրայ, որոնք կ'օգտագործեն դպրոցական փոխադրամիջոցը: Հետեւաբար, անոնց պարտականութիւնն է ըլլալ կարգապահ փոխադրամիջոցին մէջ: Իսկ ծնողներու պատասխանատուութիւնն է անոնց առաջնորդել դէպի փոխադրամիջոց եւ զայն ստանալ այնտեղէն: Ամենօրեայ փոխադրաուղիին մէջ, փոփոխութիւն տեղի ունենալու պարագային անհրաժեշտ է նախապէս տեղեակ պահել վարժարանիս քարտուղարութեան:
 
Փոխադրամիջոցի ծախս

 

Ուղի Երթուդարձ (ամսական) երթ (ամսական)
Պուրճ Համմուտ
Ամանոս
Արագած
Խալիլ Պատաուի
Մասաքէն
Նապաա
Սիս
Մարաշ
Տորա
250,000 Լ.Ո. 250,000 Լ.Ո.
Սին էլ Ֆիլ
Տիքուանէ
Ֆանար
Զալքա
Ջալ էլ Տիպ
Պուշրիյէհ
Սապթիյէ
Անթիլիաս
300,000 Լ.Ո. 300,000 Լ.Ո.
Աուքար
Տպայէ
300,000 Լ.Ո. 300,000 Լ.Ո.

 

 

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي